Saltar al contingut principal

ESTIMACIONS DE POBLACIÓ ESTACIONAL

Codi: 03 01 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada en mitjana anual i en mitjana trimestral.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estimacions i previsions demogràfiques

Nom: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Finalitat: Avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa, establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: efectius de població, població equivalent a temps complet anual en un municipi

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, capitals de comarca, municipis de 50.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2016

Cost directe estimat: 11.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/030102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'objectiu general és la quantificació de les càrregues de població que suporten els municipis i les comarques, i mesurar el nombre de persones en mitjana anual i en mitjana trimestral.

Referència temporal de les dades: 2015 (mitjana anual i mitjanes trimestrals)

Desagregació territorial: comarcal, municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals

Resultats publicats:

Taules d'estimacions de població estacional i de població vinculada

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016