Saltar al contingut principal

ESTIMACIONS INTERCENSALS DE POBLACIÓ

Codi: 03 01 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de la distribució semestral definitiva de la població per sexe i edat en el període 2001-2011, que sigui coherent amb els censos de població del 2001 i 2011, i amb els naixements, defuncions i migracions del període intercensal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estimacions i previsions demogràfiques

Nom: ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

Finalitat: Avaluació de la distribució semestral de la població postcensal de Catalunya per edat i sexe.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: sexe i edat

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, àmbits del Pla territorial, provincial, Catalunya, municipis de 45.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: 2001-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 12.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/030103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les estimacions intercensals de població enllacen els resultats del Cens de població 2001 amb el Cens de població 2011, i ofereix la sèrie definitiva de població del període 2001-2011 per sexe i edat simple.

Referència temporal de les dades: 2001-2011 (1 de juliol i 31 de desembre)

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, comarques i municipis de 45.000 habitants i més

Resultats publicats:

Estimació de població intercensal

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.