Saltar al contingut principal

PROJECCIONS DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 03 02 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Avaluació dels efectius de població activa a Catalunya per al període 2015-2051, segons trams d'edat i sexe.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estimacions i previsions demogràfiques

Nom: PROJECCIONS DE POBLACIÓ

Finalitat: Avaluació de la distribució futura de la població de Catalunya, i també de les estructures familiars. Així mateix, s'han d'avaluar els efectius de població amb relació a l'activitat, i també els efectius en edat escolar, per sexe i edat i per àmbit territorial.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: participació laboral, sexe, edat, territori

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, àmbits del Pla territorial, provincial, Catalunya, municipi de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2015-2051

Disponibilitat dels resultats sintètics: Abril del 2016

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/030201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen l'evolució anual dels efectius de la població activa i les taxes d'activitat de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat quinquennal, en el curt, mitjà i llarg termini, segons tres escenaris d'evolució futura de la població.

Referència temporal de les dades: 2015-2051 (1 de gener)

Desagregació territorial: Catalunya (2015-2051), àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipi de Barcelona (2015-2026)

Resultats publicats:

Població activa projectada i Taxa d'activitat projectada

Publicació "Projeccions de població activa 2015-2051" (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.