Saltar al contingut principal

PROJECCIONS DE LLARS

Codi: 03 02 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Avaluació dels efectius de llars 2015-2051 segons nombre i dimensió mitjana de les llars.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Estimacions i previsions demogràfiques

Nom: PROJECCIONS DE POBLACIÓ

Finalitat: Avaluació de la distribució futura de la població de Catalunya, i també de les estructures familiars. Així mateix, s'han d'avaluar els efectius de població amb relació a l'activitat, i també els efectius en edat escolar, per sexe i edat i per àmbit territorial.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: sexe, edat, dimensió de la llar, territori

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, àmbits del Pla territorial, provincial, Catalunya, municipi de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2015-2051

Disponibilitat dels resultats sintètics: Novembre del 2016

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/030202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es proporciona informació sobre l'evolució futura del nombre i de la grandària de les llars segons diferents escenaris d'evolució.

Referència temporal de les dades: 2016-2036 Catalunya i 2016-2026 àmbits del Pla, províncies, comarques i Barcelona

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipi de Barcelona

Resultats publicats:

Projeccions de llars

Observacions:

S'incorporen gràfics i mapes a la Base de dades multitemàtica.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020