Saltar al contingut principal

INDICADORS DEMOGRÀFICS

Codi: 04 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització del sistema d'indicadors demogràfics (estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població) a partir de les estimacions de població i del moviment natural i migratori, amb extensió als municipis de 50.000 habitants i més.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Síntesi demogràfica

Nom: INDICADORS DEMOGRÀFICS

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població, i també de les llars i de les famílies.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: envelliment, dependència, distribució de la població, indicador sintètic de fecunditat, edats mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al matrimoni, taxes de creixement natural i migratori

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial, municipis de 50.000 habitants i més

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Desembre del 2015

Cost directe estimat: 13.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/040201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'objectiu general és l'obtenció d'un conjunt d'indicadors que descriguin la població de Catalunya i que permetin analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics següents: fecunditat, mortalitat, nupcialitat i migració, així com l'estructura per edats.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits del Pla territorial, provincial, comarcal i municipis de 50.000 habitants i més

Resultats publicats:

Indicadors d'estructura de la població 2014:

Estructura per edats, envelliment i dependència

Estructura i distribució de la població

Estructura per sexe i edat. Homes.

Estructura per sexe i edat. Dones.

Indicadors de moviment natural 2014:

Fecunditat

Mortalitat i mortalitat infantil

Nupcialitat

Indicadors de creixement de la població 2014

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.