Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ

Codi: 05 05 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic, explotació i ampliació dels resultats de la segona edició de l'Enquesta de l'ús del temps per part de la població catalana, que permeti conèixer l'ús del temps pel que fa als treballs remunerats i no remunerats, les noves tecnologies i l'atenció i la cura de les persones, així com un informe sobre la qualitat de la informació estadística produïda.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA D'ÚS DEL TEMPS PER LA POBLACIÓ

Finalitat: Coneixement de l'ús i la distribució del temps per la població catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: participació, durada i horaris de les activitats diàries de vida quotidiana

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya, municipi de Barcelona

Referència temporal dels resultats: 2010-2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 18.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/050501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Tractament estadístic, explotació i difusió d'una ampliació de resultats de l'Enquesta de l'ús del temps 2010-2011: "El temps de treball remunerat i no remunerat". Consisteix en la construcció de variables noves a partir de les variables objectiu de l'enquesta: el càlcul de la suma total del temps de treball remunerat i no remunerat, l'explotació de les activitats de treball no remunerat a dos i tres dígits, la recodificació de les activitats de la llar i la família a tres dígits i unes noves categories que han classificat les activitats realitzades segons el tipus i la quotidianitat.

Referència temporal de les dades: 2010-2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Temps de treball remunerat i no remunerat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2013