Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Codi: 05 07 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per titularitat i tipus de finançament, la distribució territorial i el nombre de places i serveis socials disponibles a Catalunya adreçats a les persones amb discapacitat: serveis de suport a la integració laboral, serveis d'atenció precoç, serveis de centres ocupacionals, habitatges amb serveis comuns, serveis de centres de dia d'atenció especialitzada, serveis residencials i serveis de valoració i orientació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Finalitat: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament d'Acció Social i Ciutadania sobre els diferents serveis i recursos socials que es destinen a les persones amb discapacitat i sobre la població amb un grau de discapacitat a partir del 33%.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: capacitat, usuaris, ràtio usuaris/població destinatària, titularitat, distribució territorial

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 6.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/050701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística es publica a l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya, on es presenten tabulacions de dades sobre places i serveis adreçats a persones amb discapacitat segons la titularitat i el tipus de finançament, serveis d'atenció precoç, serveis de valoració i orientació, serveis de centre de dia d'atenció especialitzada, serveis de llars amb suport i llars residència, serveis residencials, serveis de centre de teràpia ocupacional i serveis de centre ocupacional d'inserció.

Així mateix, també es publiquen part d'aquestes dades a l'apartat corresponent a "Serveis socials i protecció social" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: àmbits del Pla territorial i comarques

Resultats publicats:

Mapa de serveis socials 2012 (PDF)

Serveis socials. Anuari estadístic de Catalunya

Mapa de serveis socials 2012 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.