Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Codi: 05 08 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de dades dels serveis bàsics d'atenció social disponibles al Departament, a partir de la recollida d'informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i tractament estadístic d'aquestes, referides als equips bàsics d'atenció social, serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador i serveis de centres oberts per a infants i adolescents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Finalitat: Obtenció de les dades més característiques dels serveis socials bàsics disponibles al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: professionals, actuacions que es duen a terme, problemàtiques ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d'usuaris, hores d'atenció domiciliària, nombre de serveis i places

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 23.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/050801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística es publica a l'apartat corresponent del Mapa de serveis socials de Catalunya, on es presenten tabulacions sobre els serveis bàsics d'atenció social relatives a nombre de professionals, nombre i tipologia d'actuacions, problemàtiques ateses, serveis d'ajuda a domicili, servei de les tecnologies de suport i cura, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador social i serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: comarques i municipis de més de 20.000 habitants

Resultats publicats:

Mapa de serveis socials 2012 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Mapa de serveis socials 2012 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.