Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC

Codi: 05 09 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a la prestació econòmica adreçada a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin al seu càrrec els seus infants menors de 3 anys o fins als 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals; a la prestació econòmica per part, adopció o acolliment múltiple, així com a la prestació econòmica a famílies en situació d'especial vulnerabilitat per part, adopció o acolliment múltiple de tres o més infants.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Finalitat: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sol·licituds, famílies beneficiàries, infants beneficiaris de l'ajut.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 21.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/050902

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen el nombre de famílies beneficiàries i els imports totals de cadascuna de les modalitats de l'ajut i es publiquen a la pàgina 94 de la Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2010.

Així mateix, també es publiquen part d'aquestes dades en l'apartat corresponent a serveis socials i protecció social de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: comarques, àmbits i províncies

Resultats publicats:

Memòria 2010 del Departament de Benestar Social i Família (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya 2011 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.