Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC

Codi: 05 09 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a la prestació econòmica adreçada a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin al seu càrrec els seus infants menors de 3 anys o fins als 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals; a la prestació econòmica per part, adopció, tutela o acolliment múltiple, així com a l'ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès a nivell d'ingressos de la unitat familiar.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Cohesió social

Nom: ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES, ALS INFANTS I ALS ADOLESCENTS

Finalitat: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible sobre ajuts econòmics adreçats a les unitats familiars residents a Catalunya que tinguin a llur càrrec infants menors de 3 anys, o fins a 6 anys si es tracta de famílies nombroses o monoparentals, i també de les famílies nombroses amb títol expedit a Catalunya; infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i també del conjunt de programes, recursos i serveis associats; adopció i acolliment d'infants de Catalunya, i adopció internacional.

Organismes responsables: Departament de Benestar Social i Família

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de sol·licituds, famílies beneficiàries, infants beneficiaris de l'ajut.

Organismes difusors: Departament de Benestar Social i Família

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 21.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/050902

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen el nombre de famílies beneficiàries i els imports totals de cadascuna de les modalitats de l'ajut, i es publiquen a la pàgina 36 de la Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2011.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: comarques, àmbits territorials i províncies

Resultats publicats:

Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2011 (Internet)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Memòria del Departament de Benestar Social i Família 2011

Observacions:

Les dades corresponents a l'any 2012 es preveu poder-les publicar a la pàgina web al llarg del 3r trimestre del 2013.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.