Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Codi: 06 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Per a la construcció global d'habitatges, s'exploten estadísticament: les bases de dades dels col·legis d'aparelladors de Catalunya (els visats d'obra per als inicis de construcció i els certificats finals d'obra per als acabaments); les llicències d'obres municipals, per contrastar els habitatges iniciats; i les cèdules d'habitabilitat emeses per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, per contrastar les dades d'habitatges acabats.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de l'edificació no residencial.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'habitatges, superfície útil, tipologia edificatòria

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/060101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre el nombre d'habitatges iniciats i acabats, i de la tipologia i la superfície d'aquests habitatges, a partir dels visats i certificats finals d'obra, i el nombre de cèdules d'habitabilitat d'habitatges nous sol·licitades a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, com un altre indicador d'habitatges acabats.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015

Desagregació territorial: municipal, Barcelona per districtes, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya.

Resultats publicats:

Construcció d'habitatges

Habitatges iniciats i acabats als municipis i a les comarques de Catalunya

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (capítol 1)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.