Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL

Codi: 06 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística específica dels visats d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya i de les llicències d'obra major municipal facilitades a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana per tots els ajuntaments de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIÓ

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques de la construcció d'habitatges, i també de la construcció de l'edificació no residencial.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació, ajuntaments

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre d'edificis, destinació de l'edifici, superfície a edificar

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/060102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre els expedients d'edificació residencial i no residencial, i la superfície total a construir a partir dels visats i certificats finals d'obres. Pel que fa a l'edificació no residencial els resultats es presenten desagregats pel destí de l'edificació.

Referència temporal de les dades: trimestres de 2015

Desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya.

Resultats publicats:

Edificació no residencial

Obres d'edificació als municipis i a les comarques de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.