Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ DEL PARC D'HABITATGES

Codi: 06 03 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació dels registres administratius del Test de l'edifici i dels informes tècnics d'idoneïtat, que es realitzen prèviament a la concessió dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges, i de les inspeccions tècniques dels edificis d'habitatge. Aquests informes tècnics ens permeten obtenir informació de l'estat de conservació dels edificis i habitatges, i de les necessitats de rehabilitació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL PARC D'HABITATGE DESOCUPAT I DE LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: necessitats d'obres de rehabilitació a realitzar en edificis d'habitatges i habitatges individuals.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre l'estat de conservació dels edificis d'habitatges de Catalunya, a partir de les inspeccions tècniques obligatòries realitzades a partir de l'entrada en vigor del Decret 187/2010 sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges.

Observacions:

Aquesta activitat estadística, fins a l'any 2010, es va desenvolupar a partir dels informes tècnics dels edificis d'habitatges que es realitzaven a aquells edificis que volien obtenir alguna subvenció per ser rehabilitats. Amb l'entrada en vigor del Decret 187/2010, els informes tècnics anteriors s'han substituït per les inspeccions tècniques obligatòries que marca l'esmentat Decret. L'activitat estadística no s'ha pogut desenvolupar perquè el desplegament del Decret no ha estat tan àgil com es preveia i la informació rebuda per part de la Generalitat no garanteix el rigor propi d'una estadística oficial.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.