Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D'HABITATGES

Codi: 06 03 03 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació dels registres administratius dels ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges. Amb aquesta estadística podem conèixer el nombre d'edificis i habitatges que han realitzat algun tipus de rehabilitació amb ajut públic i els tipus d'obres que s'han realitzat.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL PARC D'HABITATGE DESOCUPAT I DE LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques relacionades amb l'estat de conservació del parc d'habitatges i amb les necessitats de rehabilitació.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'edificis d'habitatges rehabilitats i obres de rehabilitació realitzades.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/060303

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Amb aquesta estadística podem conèixer el nombre d'edificis i habitatges que han realitzat algun tipus de rehabilitació amb ajut públic i els tipus d'obres que s'han realitzat.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: demarcacions territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya (Internet)

Observacions:

Hi ha dos tipus de documents en relació amb l'informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya: un de caràcter mensual actualitzat a febrer del 2012 i un informe de caràcter anual amb dades referides a l'any 2010.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.