Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES

Codi: 06 04 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i la renda mitjana mensual a Catalunya. La informació s'ofereix per municipis amb més de 20 contractes de lloguer formalitzats al trimestre.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DEL MERCAT IMMOBILIARI

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre el mercat immobiliari de nova construcció, de segona mà i de lloguer, incloent-hi l'oferta i el preu dels diferents mercats d'habitatge i la dinàmica d'aquests mercats.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Cadastre

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: nombre de contractes de lloguer, rendes mitjanes mensuals

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 20.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/060404

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre les altes i les baixes dels contractes de lloguer realitzats i la renda mensual contractual d'aquests contractes, a partir de l'explotació de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASOL i el seu creuament amb les dades del Cadastre.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015.

Desagregació territorial: municipal, Barcelona per districtes i barris, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya.

Resultats publicats:

Mercat de lloguer

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (capítol 3)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.