Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Codi: 06 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Finalitat: Conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les característiques de l'oferta d'habitatge protegit.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de demandants d'habitatge social i les seves característiques socioeconòmiques

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/060501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre la demanda d'habitatge social, a través de l'explotació estadística de les persones que s'han inscrit al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: demarcacions territorials i Catalunya.

Resultats publicats:

Demanda d'habitatge protegit (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Catalunya. Informe

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.