Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Codi: 06 05 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Finalitat: Conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les característiques de l'oferta d'habitatge protegit.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de demandants d'habitatge social i les seves característiques socioeconòmiques

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/060501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació del nombre de sol·licituds admeses al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya durant un any, i el nombre de persones inscrites en aquest Registre a una data determinada.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits territorials, demarcacions territorials i Catalunya

Resultats publicats:

Demanda d'habitatge protegit

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2016 (capítol 4) (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Demanda d'habitatge protegit. Inscripcions vigents. Informació per àmbits (XLS)

Demanda d'habitatge protegit. Inscripcions vigents. Informació municipal (XLS)

Demanda d'habitatge protegit. Sol·licituds admeses. Informació per àmbits (XLS)

Demanda d'habitatge protegit. Sol·licituds admeses. Informació municipal (XLS)

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.