Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Codi: 06 05 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació dels registres administratius de les famílies que reben ajut per pagar el lloguer. A partir d'aquests registres podrem conèixer les condicions socioeconòmiques dels llogaters que reben aquest ajut.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Habitatge

Nom: ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL

Finalitat: Conèixer les característiques socioeconòmiques de les famílies demandants d'habitatge social i les característiques de l'oferta d'habitatge protegit.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'ajuts per pagar el lloguer i les característiques socioeconòmiques dels beneficiaris

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/060502

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació sobre les subvencions concedides per ajudar a pagar el lloguer a les famílies amb risc d'exclusió social i el perfil dels beneficiaris d'aquests ajuts.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: demarcacions territorials i Catalunya.

Resultats publicats:

Ajuts al pagament del lloguer

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (capítol 4)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.