Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA

Codi: 08 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal. Disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: activitat i inactivitat, ocupació i atur per sectors

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 4t trimestre del 2014, 1r, 2n i 3r trimestre del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 6 setmanes

Cost directe estimat: 12.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han realitzat les explotacions trimestrals i anuals per a Catalunya de l'Enquesta de població activa (EPA) d'àmbit estatal. Les principals magnituds considerades són les de la població activa, la població ocupada, la població desocupada i la població inactiva segons les definicions de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Les variables incloses en l'explotació específica són les principals variables sociodemogràfiques, els aspectes relacionats amb les característiques de l'ocupació, la formació i les condicions de treball. S'ha ampliat el pla de tabulació afegint les taxes d'activitat i atur de 16 a 64 anys per sexe i grups d'edat des del 3r trimestre del 1976 fins a l'actualitat.

Referència temporal de les dades: 4t trimestre del 2014, 1r, 2n i 3r trimestre del 2015 i anual 2014.

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

Resultats publicats:

Enquesta de població activa

Indicadors conjunturals

Indicadors estructurals

Demografia i qualitat de vida

Indicadors de la Unió Europea

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015