Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'AFILIATS I AFILIACIONS

Codi: 08 01 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE FORÇA DE TREBALL

Finalitat: Coneixement de la dimensió i la caracterització de la força de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: règims de cotització, sector d'activitat i municipi de residència, així com les principals variables sociodemogràfiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012 i els tres primers trimestres del 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2013

Cost directe estimat: 37.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/080103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha publicat per primera vegada el nombre d'afiliacions segons la residència padronal de l'afiliat per règim d'afiliació i sector d'activitat en l'àmbit municipal. La publicació d'aquests resultats ha estat possible gràcies a un conveni de col·laboració signat entre l'Idescat i la Tresoreria General de la Seguretat Social el 2011, i el posterior encreuament dels fitxers amb el Registre de població de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 1r trimestre del 2013 i sèrie trimestral retrospectiva fins al 2012

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits territorials, comarques i municipis

Resultats publicats:

Afiliació a la Seguretat Social

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.