Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Codi: 08 02 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'estructura salarial d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre l'estructura salarial de la població que treballa per compte aliè i presta els seus serveis.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

Finalitat: Obtenció d'informació sobre l'estructura salarial de la població que treballa per compte d'altri i que presta els seus serveis en els centres de treball.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: recopilació de dades, dades d'origen estadístic

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: estructura i distribució de salaris

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2011

Cost directe estimat: 16.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/080201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha realitzat l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual d'estructura salarial d'àmbit estatal, considerant el salari brut anual i el guany per hora, segons les principals variables sociodemogràfiques, així com els sectors d'activitat i el tipus d'ocupació i de contracte.

Referència temporal de les dades: 2009

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques de salaris (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.