Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS

Codi: 08 05 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin sis o més treballadors. A cada centre on es realitzen, s'emplena una acta electoral que recull els resultats obtinguts. Una còpia de cada acta electoral es diposita en els serveis territorials del Departament. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de desembre de cada any.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Relacions Institucionals

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: representants elegits, sexe, àmbit territorial, tipus de centre de treball, centrals sindicals

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2016

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/080501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades de representants elegits a 31 de desembre de cada any per central sindical, àmbit territorial, comarca, sexe i tipus de centre de treball.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Estadística d'eleccions sindicals

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Eleccions sindicals. Dades de l'any 2015 (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.