Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Codi: 08 05 04 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer la inscripció dels convenis en els registres de les autoritats laborals competents per tal d'obtenir informació estadística sobre la negociació col·lectiva per sectors territorials i funcionals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: convenis, treballadors afectats, empreses afectades, increment salarial, àmbit territorial, àmbit negociació, activitat econòmica, naturalesa de l'acord, òrgan registre, titularitat de l'empresa, temporalitat, existència o no de clàusula de revisió per garantia salarial, jornada anual.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/080504

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades mensuals dels acords col·lectius amb incidència a Catalunya, de les empreses i els treballadors afectats, i del % d'increment salarial pactat (i revisat quan escau) segons àmbit de negociació, trams d'increment salarial pactat, grans sectors d'activitat econòmica, vigència temporal, clàusula de revisió per garantia salarial, i àmbit territorial d'afectació, acompanyades d'un document d'anàlisi. També, actualització de la consulta interactiva de la web de l'Observatori d'Empresa i Ocupació que permet obtenir informació mensual i anual des de l'any 1994 sobre els acords col·lectius, l'increment salarial pactat i/o l'increment salarial revisat i el còmput anual mitjà d'hores d'aquests acords segons diferents variables consultades a mida.

Referència temporal de les dades: 2012. A la base de dades es disposa d'informació des de 1994 fins a octubre del 2012

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Negociació col·lectiva (Internet)

Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya (tríptic publicat i Internet).

Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya (nota informativa i Internet)

Consulta interactiva de negociació col·lectiva (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya (tríptic)

Xifres de la negociació col·lectiva a Catalunya (nota informativa)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.