Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Codi: 08 05 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer la inscripció dels convenis en els registres de les autoritats laborals competents accessibles a través de l'aplicació REGCON per tal d'obtenir informació estadística sobre la negociació col·lectiva per sectors territorials i funcionals.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: convenis, treballadors afectats, empreses afectades, increment salarial, àmbit territorial, àmbit de negociació, activitat econòmica, naturalesa de l'acord, òrgan de registre, titularitat de l'empresa, temporalitat, existència o no de clàusula de revisió per garantia salarial, jornada anual

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/080504

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'actuació estadística no s'ha dut a terme per manca d'una aplicació informàtica de suport. A hores d'ara està en curs la construcció d'un nou repositori d'informació estadística. La darrera informació disponible correspon a l'any 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.