Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Codi: 08 05 08 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinar el nombre d'empreses de treball temporal registrades que operen a Catalunya, persones afectades i tipus de contractes fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible del Registre d'empreses de treball temporal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA DE RELACIONS LABORALS

Finalitat: Conèixer el nombre i les característiques de les negociacions col·lectives, de les conciliacions laborals, de les vagues i els tancaments patronals, dels accidents de treball i de les malalties professionals, dels expedients de regulació d'ocupació, de la sinistralitat laboral i d'altres aspectes associats a les relacions laborals.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Ministeri de Treball i Immigració

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: empreses de treball temporal, treballadors cedits, contractes de posada a disposició, tipus contractes, àmbit territorial, activitat econòmica de l'empresa usuària, autoritat laboral competent en el registre.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/080508

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Explotació estadística de la informació administrativa disponible del Registre d'empreses de treball temporal, treballadors cedits i contractes de posada a disposició, per tipus de contracte, àmbit territorial, activitat econòmica i autoritat laboral competent.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Informació sobre Empreses de treball temporal any 2010 (Internet)

Consulta interactiva de dades de contractació laboral d'ETT (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Observacions:

La informació sobre contractació laboral d'ETT està actualitzada a març del 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.