Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDES LABORALS

Codi: 08 11 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació anual específica dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, amb l'objectiu d'obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta, o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Mercat de treball i relacions laborals

Nom: ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE LA VIDA LABORAL

Finalitat: Coneixement dels períodes de transició entre les situacions laborals de les persones que cotitzen o han cotitzat, i també dels receptors de les prestacions.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: cotització, ocupació, atur, pensions, ingressos i rendes segons les principals variables sociodemogràfiques i d'ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya, municipis de més de 40.000 habitants

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2016

Cost directe estimat: 11.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/081101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha realitzat l'explotació estadística dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) de la Seguretat Social amb informació referida a la població resident, cotitzant o pensionista a Catalunya que ha tingut una o més relacions administratives amb la Seguretat Social, amb referència a anys naturals. La MCVL és un conjunt organitzat de microdades anonimitzades extretes a partir de registres administratius provinents de la Seguretat Social i complementades amb la informació individual del Padró continu i de l'Agència Tributària. Els resultats de la MCVL es difonen amb caràcter anual i s'ofereix informació sobre les característiques de la població que ha tingut alguna relació amb la Seguretat Social segons si és resident, cotitzant o pensionista. També defineix els diferents episodis d'ocupació, desocupació i/o pensió que ha tingut la població d'estudi en el transcurs de l'any de referència.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya, provincial i municipis de més de 40.000 habitants

Resultats publicats:

Estadística longitudinal de vides laborals

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2016