Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 09 01 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010 l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. La publicació de resultats és anual a partir de l'agregació de la mostra enquestada durant l'any. A mitjans del 2016 es disposarà de resultats relatius a 11 onades semestrals, 1 onada corresponent al 2010 i 2 per a cadascun dels anys següents. La grandària mostral acumulada permetrà el càlcul de resultats per a Catalunya, per regions sanitàries i per àrees territorials inferiors a la regió sanitària.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Conèixer aspectes fonamentals de l'estat de salut de la població no institucionalitzada i de la utilització dels serveis sanitaris.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: sociodemogràfiques, estat de salut, hàbits en relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits, regions sanitàries

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Maig del 2016

Cost directe estimat: 399.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/090101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) recull informació sobre les característiques sociodemogràfiques de la població de Catalunya, els hàbits i estils de vida, l'estat de salut i la qualitat de vida, la utilització de serveis de salut i la satisfacció amb els serveis assistencials utilitzats. A més, l'any 2015, l'ESCA inclou en el seu qüestionari complementari preguntes referents a actitud davant de la malaltia mental, la campanya "Obertament", privació material, qualitat del son i cànnabis.

Referència temporal de les dades: El treball de camp és ininterromput i es tanca en onades semestrals. Els informes de resultats són anuals, tanmateix es disposa de dades i indicadors per semestre. L'any 2016 estaven disponibles els informes dels anys 2010 a 2015. En el moment de l'avaluació del PAAE 2016 també està disponible la informació de 2016 i els qüestionaris de 2017.

Desagregació territorial: L'any 2015 l'ESCA assoleix les 11 onades semestrals i per tant és possible, per acumulació d'enquestes, l'anàlisi de territoris supramunicipals inferiors a la regió sanitària (similars a la vegueria) així com de variables amb baixa prevalença o molt desagregades.

Resultats publicats:

Resultats de l'enquesta de salut de Catalunya (ESCA). Departament de Salut

Enquestes de salut. Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Departament de Salut

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe dels principals resultats 2015. Enquesta de salut de Catalunya (PDF)

Enquesta de Salut de Catalunya 2015. Resum executiu (PDF)

Enquesta de Salut de Catalunya 2015. Taules per grup d'edat i sexe, classe social i sexe, i nivell d'estudis i sexe (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.