Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT

Codi: 09 05 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Gestionar l'elaboració de l'enquesta d'establiments sanitaris i sociosanitaris en règim d'internat per als centres hospitalaris de Catalunya amb la finalitat de facilitar-ne la informació estadística anual, per a la seva publicació i explotació sistemàtica.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT

Finalitat: Recollir dades d'activitats econòmiques i d'estructures dels hospitals d'aguts, crònics i psiquiàtrics de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: identificació del centre, naturalesa jurídica, activitat assistencial, personal, dades econòmiques, dotació assistencial.

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 69.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació estadística de l'assistència hospitalària a Catalunya, basada en informació sobre l'estructura, dotació, activitat assistencial i econòmica dels hospitals de Catalunya d'aguts, sociosanitaris i psiquiàtrics. Les dades es difonen per mitjà de la pàgina web del Departament de Salut, així com per la de l'Observatori del Sistema de Salut.

Referència temporal de les dades: any 2010

Desagregació territorial: Catalunya, províncies i regions sanitàries.

Resultats publicats:

Departament de Salut. Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya, 2010: Resum de resultats.(Internet)

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Informació estadística de l'estructura, dotació i activitat dels centres hospitalaris 2010 (Internet)

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.