Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT DE LES ENTITATS D'ASSEGURANÇA LLIURE D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Codi: 09 06 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'una enquesta a les entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària per tal d'obtenir una informació estadística que pugui permetre un coneixement real de la situació sanitària d'aquest sector, i serveixi de suport per a la planificació dels serveis sanitaris que gestionen.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ENTITATS I SERVEIS SANITARIS

Finalitat: Explotació estadística a partir de registres i directoris de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris per tenir un coneixement real de la situació d'aquest sector sanitari, que ha de servir per donar suport a la planificació dels serveis futurs.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'assegurats, dades demogràfiques dels assegurats, activitat extrahospitalària i hospitalària i dades econòmiques de les entitats

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 6.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/090602

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta d'activitat sanitària de les entitats d'assegurança lliure (EAL) té com a finalitat obtenir informació que doni una aproximació a l'activitat assistencial i econòmica de les entitats d'assegurança per al risc de malaltia.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Departament de Salut. Entitats d'assegurança lliure

Observatori de Salut de Catalunya. Activitat dels serveis sanitaris privats

Observacions:

El darrer informe publicat fa referència a l'any 2009. La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Autorització i Registre d'Entitats, Centres i Serveis Sanitaris de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.