Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA

Codi: 09 08 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les característiques de les usuàries de les tècniques de reproducció assistida a Catalunya, el seu nivell d'utilització i els resultats que s'obtenen amb les diverses tècniques emprades, a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats per utilitzar aquestes tècniques.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ SANITÀRIA A LES DONES

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre alguns processos sanitaris que afecten específicament les dones, com les tècniques de reproducció humana assistida i la interrupció voluntària de l'embaràs.

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial, observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: dades sociodemogràfiques de les persones usuàries, característiques i resultats de les diverses tècniques

Organismes difusors: Departament de Salut

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 83.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/090801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació sobre el procés assistencial de les persones que se sotmeten a una tècnica de reproducció humana assistida (RHA) a Catalunya. El registre inclou el nombre i característiques dels centres, característiques del tractament i de les dones sotmeses al tractament in vitro (receptores i donants d'òvuls), resultats dels embarassos obtinguts, nombre d'embrions congelats i activitat dels bancs de semen. Les dades permeten l'anàlisi des de dues òptiques: longitudinal i tranversal i la comparativa amb altres registres de RHA. D'aquesta informació s'obtenen indicadors de resultats (taxes d'embaràs, etc.). Les dades es difonen per mitjà de la pàgina web del Departament de Salut, així com per la de l'Observatori del Sistema de Salut.

Referència temporal de les dades: 2009 i 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Departament de Salut. Estadística de la reproducció humana assistida a Catalunya (Internet)

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Estadística de la reproducció humana assistida a Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Departament de Salut. Estadística de la reproducció humana assistida a Catalunya 2010

Observacions:

La informació disponible no publicada es pot sol·licitar al Servei d'Informació i Estudis de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.