Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Codi: 09 14 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de morbiditat a partir dels impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria numèriques i nominals i també a partir de registres específics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Origen de la informació:

  • Dades d'origen administratiu
    • Notificació de les malalties de declaració obligatòria; registre de defectes congènits; registre de lesions per accident; registre de drogues

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: malalties de declaració obligatòria

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2015

Cost directe estimat: 50.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/091401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques corresponents a les malalties de declaració obligatòria.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona 2015, capítol 3, Sanitat i salut pública.

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona 2015, capítol 3, Sanitat i salut pública (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.