Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Codi: 09 14 02 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de mortalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de les causes de mort de la població, l'esperança de vida i la mortalitat prematura.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Salut i serveis sanitaris

Nom: ESTADÍSTICA DE LES CAUSES DE MORBIDITAT I MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Finalitat: Elaboració de les estadístiques de les causes de mort i de morbiditat del municipi de Barcelona.

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística, Departament de Salut

Origen de la informació: dades d'origen estadístic basades en un acte administratiu

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: causes de mort: malalties

Organismes difusors: Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: districte, municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2013

Cost directe estimat: 38.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/091402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Taules estadístiques sobre les causes de mort i malalties. Es publiquen al capítol de "Demografia i població" de l'Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona, així com també a l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: municipal

Resultats publicats:

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2013

Agència de Salut Pública de Barcelona. Sistema d'informació de salut

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.