Saltar al contingut principal

ENQUESTA D'USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ

Codi: 10 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Anàlisi, tractament i difusió de la informació estadística relativa a la tercera edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, que permeti obtenir informació sobre els coneixements lingüístics de les llengües oficials en el territori, i algunes de no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'operació incorpora informació estadística sobre l'aranès a l'Aran.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ

Finalitat: Conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en els diversos espais de relació personal.

Organismes responsables: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: quinquennal

Variables principals a investigar: llengües d'identitat, coneixements lingüístics en llengües oficials i anglès i francès, usos lingüístics interpersonals

Organismes difusors: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2015

Cost directe estimat: 12.350 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/100201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Esquema metodològic de les edicions de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població.

El context demogràfic 2003-2013.

Els coneixements lingüístics.

Llengua inicial, llengua d'identificació i llengua habitual.

La transmissió lingüística intergeneracional.

Les llengües en els usos interpersonals i en els àmbits de consum i serveis.

Els grups d'ús lingüístic i els grans canvis en els usos entre el 2003 i el 2013.

Les normes d'ús en converses bilingües i les percepcions i preferències lingüístiques

Relacions entre llengua i: edat, ocupació i perfils professionals, posició de classe, lloc de naixement, territori.

L'aprenentatge de català dels adults a Catalunya.

Situació sociolingüística a la Vall d'Aran.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya i àmbits del Pla territorial

Resultats publicats:

Estadística d'usos lingüístics de la població. Departament de Cultura

Enquesta d'usos lingüístics de la població. Institut d'Estadística de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019