Saltar al contingut principal

INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT

Codi: 10 08 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Utilitzant dades de diverses fonts del Departament, es creen un seguit d'indicadors que donen una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'EDUCACIÓ

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors que donin una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes, professors, despesa i altres

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Curs 2012-2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 7.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/100801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen fan referència als principals indicadors del sistema educatiu català i la seva evolució des del curs 2002-2003 fins al 2011-2012. Els indicadors generals presentats són: evolució de l'alumnat, evolució de l'alumnat estranger, evolució del personal docent i distribució dels efectius per sectors (públic i privat), entre altres indicadors. Així mateix, també s'hi inclouen indicadors més específics de cada nivell educatiu com ara l'evolució de l'alumnat, les taxes d'escolarització, la distribució dels alumnes per sectors, les ràtios d'alumnes per grup i per professors, la taxes de repetició i de idoneïtat, el nivell d'implantació de la llengua estrangera i els resultats escolars, entre d'altres.

Referència temporal: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Dades del sistema educatiu. Curs 2011-2012

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del sistema educatiu. Curs 2011-2012 (PDF)

Observacions:

Els indicadors corresponents al curs 2012-2013 estan disponibles al Servei d'Indicadors i Estadística del Departament d'Ensenyament i es publicaran a la pàgina web al tercer trimestre del 2014

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.