Saltar al contingut principal

INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT

Codi: 10 08 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Utilitzant dades de diverses fonts del Departament, es creen un seguit d'indicadors que donen una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'EDUCACIÓ

Finalitat: Obtenció d'un sistema d'indicadors que donin una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: centres, alumnes, professors, despesa i altres

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Curs 2014-2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2015

Cost directe estimat: 7.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/100801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen fan referència als principals indicadors del sistema educatiu català i la seva evolució des del curs 2002-2003 fins al 2014-2015. Els indicadors generals presentats són: evolució de l'alumnat, evolució de l'alumnat estranger, evolució del personal docent i distribució dels efectius per sectors (públic i privat), entre altres indicadors. Així mateix, també s'hi inclouen indicadors més específics de cada nivell educatiu com ara l'evolució de l'alumnat, les taxes d'escolarització, la distribució dels alumnes per sectors, les ràtios d'alumnes per grup i per professors, la taxa de repetició i d'idoneïtat, el nivell d'implantació de la llengua estrangera i els resultats escolars, entre d'altres.

Referència temporal: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Dades del sistema educatiu. Curs 2014-2015

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades d'Ensenyament. Sistema educatiu. Edició curs 2014-2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.