Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Codi: 10 09 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA UNIVERSITÀRIA I DE LA RECERCA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats i adscrits de les universitats catalanes sobre docència, recerca, costos, infraestructures i inserció laboral.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: universitats catalanes

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipologia i relació d'estudis, alumnes titulats, professorat, PAS, rendiment acadèmic i assignació de recursos docents, costos, pressupostos, recerca i inserció laboral.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Curs 2009-2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: 170.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/100901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen incorporen la informació següent: l'accés a la Universitat, estudiants matriculats, titulats, investigadors en formació, formació continuada, mobilitat estudiantil, personal acadèmic, raó d'estudiants de cicles i graus per professor, personal d'administració i serveis, R+D+I: evolució dels fons econòmics, ús del català a les universitats, finançament i sèries històriques anteriors.

Referència temporal de les dades: 2009-2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques d'universitats

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.