Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Codi: 10 09 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes en relació a la seva activitat docent i de recerca

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA UNIVERSITÀRIA I DE LA RECERCA

Finalitat: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels centres integrats i adscrits de les universitats catalanes sobre docència, recerca, costos, infraestructures i inserció laboral.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: universitats catalanes

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tipologia i relació d'estudis, alumnes titulats, professorat, PAS, rendiment acadèmic i assignació de recursos docents, costos, pressupostos, recerca i inserció laboral

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Curs 2013-2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2015

Cost directe estimat: 180.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/100901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes en relació amb la seva activitat docent i de recerca es nodreixen de les dades d'origen administratiu que disposa principalment la plataforma Uneix gestionada per la Secretaria d'Universitats i Recerca entre d'altres. Les variables principals comprenen dades relatives al curs 2013-14 o de l'any 2014 sobre proves d'accés i d'assignació d'universitat; estudiants de nou ingrés; matriculats i titulats; mobilitat estudiantil; personal acadèmic; personal d'administració i serveis; ús del català a les universitats; R+D+I (fons econòmics); finançament universitari i les sèries històriques corresponents, amb equivalències a temps complet en el cas d'estudiants i personal acadèmic.

Referència temporal de les dades: curs 2013-2014 o any 2014 (segons les variables)

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística genèrica d'universitats i recerca

Universitat i Recerca en xifres. Històric memòria

Observacions:

En el moment d'elaborar aquest informe, únicament manquen algunes dades de la Universitat Ramon Llull.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.