Saltar al contingut principal

ENQUESTA DE PRÀCTIQUES CULTURALS I USOS LINGÜÍSTICS

Codi: 10 10 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Realització del projecte tècnic i prova pilot d'una enquesta a una mostra representativa de la població de 15 i més anys, per tal d'obtenir informació anual sobre el consum i pràctiques culturals, així com els coneixements i usos lingüístics d'aquesta població.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONSUM CULTURAL

Finalitat: Coneixement de les pràctiques i els hàbits de consum culturals de la població de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pràctiques culturals, equipaments culturals als habitatges, coneixements i usos lingüístics en diversos àmbits

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 45.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/101001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha realitzat el projecte tècnic i prova pilot d'una enquesta a una mostra representativa de la població de 15 i més anys, per tal d'obtenir informació sobre els coneixements i usos lingüístics d'aquesta població.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: àmbits territorials i Catalunya

Observacions:

A principis del 2012 es van iniciar les tasques per tal d'elaborar el projecte tècnic de l'Enquesta de pràctiques culturals i usos lingüístics, amb l'objectiu d'integrar ambdues estadístiques quinquennals en una operació estadística anual. Es va considerar l'oportunitat d'analitzar la viabilitat de cobrir les necessitats d'informació de la demanda efectiva cultural a partir d'altres fonts, abans de continuar amb les tasques d'integració d'ambdues fonts estadístiques, i es va concloure que, mitjançat l'establiment d'acords de col·laboració, era viable fer explotacions d'altres fonts d'informació i així cobrir les necessitats d'informació, encara que això suposi l'ajornament de resultats a altres anualitats.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.