Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓ CULTURAL

Codi: 10 10 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Realització d'una enquesta a una mostra representativa de la població de 14 anys i més, per tal d'obtenir els resultats bàsics definits en el pla de tabulació corresponent sobre el consum i pràctiques culturals. Sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l'obtenció de resultats específics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONSUM CULTURAL

Finalitat: Coneixement de les pràctiques i els hàbits de consum culturals de la població de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta presencial

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: pràctiques, hàbits i consums culturals

Organismes difusors: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2016

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2016

Cost directe estimat: 63.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/101002

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Resultats de l'enquesta a una mostra representativa de la població de 14 anys i més, sobre les pràctiques culturals de la població de Catalunya. Resultats generals, i desagregats per edat, per sexe i per nivell d'estudis.

Referència temporal de les dades: 2016

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya 2017, apartat "Pràctiques culturals" (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques culturals de Catalunya 2017. Pràctiques culturals (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.