Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES

Codi: 10 11 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització de les tasques prèvies a l'elaboració d'una enquesta que recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE LES BIBLIOTEQUES

Finalitat: Coneixement de les característiques bàsiques de l'estructura, l'equipament, l'activitat i el personal de la xarxa de biblioteques de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Cultura, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2015

Cost directe estimat: 17.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/101101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha realitzat el treball de camp de l'Enquesta de Biblioteques. Es tracta d'una operació censal. Posteriorment s'han validat, depurat, tabulat i publicat les dades. La informació fa referència a l'ús dels serveis bibliotecaris, al personal ocupat en ells, així com a les despeses que generen i al seu finançament.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Estadística de biblioteques

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015