Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ARXIUS

Codi: 10 12 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Validació, homogeneïtzació, estimació i tabulació de resultats per elaborar l'informe estadístic i difondre la informació.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DELS ARXIUS

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost dels arxius a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 18.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/101201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a arxius que compleixen les condicions següents: arxius amb fons històric i administratiu en els quals hi ha una persona efectiva i que tenen ordenat i reglamentat l'accés i la consulta del seu fons al servei dels investigadors, sigui quina sigui la seva dependència administrativa.

S'hi inclouen, a més, els arxius centrals administratius de la Generalitat corresponents als departaments, serveis territorials, organismes autònoms i empreses públiques.

La informació disponible fa referència a l'estructura d'aquests arxius, funcionament, equipament, personal, despeses, serveis a l'usuari i publicacions realitzades.

Les dades es difonen en l'apartat "Arxius" de les Estadístiques culturals de Catalunya i a l'apartat "Estadística sectorial" de la Estadística d'Arxius.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

Estadística d'àmbits culturals. Estadística d'arxius (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadístiques culturals de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.