Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

Codi: 10 13 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'estadística del sector del llibre a partir de fonts d'informació externes al Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector del llibre.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses i producció editorial a Catalunya registrades a l'Agència espanyola de l'ISBN. Nombre d'empreses, producció editorial, valor de la producció i treballadors d'acord amb els Gremis de Catalunya.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/101301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació disponible fa referència al nombre d'empreses editores, distribuïdores i llibreries, agents editors, a la producció editorial i a les vendes al mercat interior. Aquestes últimes variables disposen de la seva corresponent desagregació per a la llengua catalana. Les dades es difonen en l'apartat Llibre de les estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

Observacions:

Per motius econòmics la seva difusió està prevista per al segon trimestre de l'any 2012.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.