Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

Codi: 10 13 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'estadística del sector del llibre a partir de fonts d'informació externes al Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL LLIBRE

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del sector del llibre.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses i producció editorial a Catalunya registrades a l'Agència espanyola de l'ISBN. Nombre d'empreses, producció editorial, valor de la producció i treballadors d'acord amb els Gremis de Catalunya.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/101301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La informació disponible fa referència al nombre d'empreses editores, distribuïdores i llibreries, agents editors, a la producció editorial i a les vendes al mercat interior. Aquestes últimes variables disposen de la seva corresponent desagregació per a la llengua catalana. Les dades es difonen en l'apartat "Llibre" de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

Observacions:

Per motius econòmics no s'ha dut a terme la difusió d'aquesta estadística per mitjà del web del Departament de Cultura, que es preveu que pugui ser consultable en el quart trimestre del 2013 com a màxim. Mentre no es publiqui a la pàgina web, cal sol·licitar aquesta informació a la Biblioteca central del Departament de Cultura.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.