Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ARTS ESCÈNIQUES

Codi: 10 16 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tramesa d'un qüestionari a les sales i companyies per tal de conèixer el nombre, l'activitat i altres característiques pròpies de les arts escèniques a Catalunya, a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer les tabulacions corresponents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost de les sales i les companyies d'arts escèniques a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia, dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per correu, transcripció de document administratiu, enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i tipologia de les sales i companyies d'arts escèniques, característiques dels espectacles produïts o exhibits, ingressos, despeses i treballadors de les sales i les companyies.

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 79.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/101601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es difonen les dades relatives al nombre i tipologia de les sales i companyies d'arts escèniques, les característiques dels espectacles produïts o exhibits, així com dels ingressos, despeses i treballadors de les sales i de les companyies. Les dades es difonen en l'apartat Arts escèniques de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

Observacions:

La seva difusió està prevista, com a màxim, per al quart trimestre de l'any 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.