Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

Codi: 10 18 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible en el Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Educació, cultura i lleure

Nom: ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC

Finalitat: Coneixement de les dades relatives a l'activitat, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre, tipologia i període històric

Organismes difusors: Departament de Cultura

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/101801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es presenten dades corresponents al nombre de béns culturals d'interès nacional (monuments històrics, conjunts històrics, zones arqueològiques, jardins i llocs històrics, zones paleontològiques i zones d'interès etnològic), així com de jaciments arqueològics inventariats i dades de visitants dels monuments gestionats pel Departament de Cultura. Les dades es difonen en l'apartat Patrimoni de les Estadístiques culturals de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: comarcal

Resultats publicats:

Estadístiques culturals de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.