Saltar al contingut principal

ÍNDEXS DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Codi: 11 03 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer el nivell de desenvolupament humà de Catalunya, mitjançant l'aplicació de la metodologia dels diversos indicadors que elabora el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), amb especial èmfasi en l'actualització i la construcció de nous indicadors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Anàlisi social

Nom: ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Finalitat: Coneixement del nivell de desenvolupament humà de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: índex de desenvolupament humà, índex de desenvolupament en relació amb el gènere i d'altres indicadors.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: 10.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/110301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

S'ha modificat substancialment la metodologia del càlcul dels índexs de desenvolupament humà, raó per la qual és inviable de forma immediata la rèplica dels índexs per a l'àmbit de Catalunya. Al llarg del 2012 s'inicien les tasques per tal d'estudiar-ne la viabilitat per als anys propers.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.