Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS

Codi: 12 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Conèixer l'evolució de la generació de residus municipals, de la seva recollida selectiva, tipus de gestió i del grau d'acompliment dels programes de residus.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS

Finalitat: Coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, consorcis, entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa, transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: tones recollides, tipus de tractament, tipus de residus municipals (comercial o domèstic), destinació dels residus

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es difonen les dades de generació de residus municipals, recollida selectiva, tipus de residu i tractament.

Les dades es publiquen a diversos webs: a l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la pàgina de l'Agència de Residus de Catalunya i a l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2013 i 2014

Desagregació territorial: Catalunya, àmbits territorials, comarcal i municipal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2014 (PDF)

Dades del medi ambient de Catalunya 2015 (PDF)

Residus municipals. Per destinació. Anuari estadístic de Catalunya

Residus municipals. Recollida selectiva. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Residus (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Residus (PDF)

Balanç de les dades estadístiques de residus municipals de l'any 2014 (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.