Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA CONSTRUCCIÓ

Codi: 12 01 03 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Avaluar la gestió anual dels residus industrials i de la construcció a Catalunya i conèixer el seu tractament, a partir de l'explotació de les dades de les empreses gestores de residus.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DELS RESIDUS MUNICIPALS I INDUSTRIALS

Finalitat: Coneixement de les dades anuals de generació i gestió de residus municipals i industrials.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: empreses gestores dels residus

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa, transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Tonatge generat i tipus de residus, tipus de gestió

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120103

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a l'avaluació del volum i el tractament dels residus, a partir de la informació de les dades de les empreses gestores de residus industrials i de la construcció.

Referència temporal de les dades: 2010 i 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Dades del medi ambient a Catalunya 2012 (Internet)

Informe 2011 Residus de la construcció (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del medi ambient a Catalunya 2012

Informe 2011 Residus de la construcció

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.