Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Codi: 12 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinació del nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i capacitat de tractament per tipologies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Finalitat: Coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de depuradores per tipologies, nombre depuradores conformes Directiva 91/271/CEE, capacitat de tractament en m³/dia i en habitants equivalents, rendiment mitjà global d'eliminació de matèries en suspensió, rendiment mitjà global d'eliminació de dbo5.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/120201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i capacitat de tractament per tipologies. Les dades es difonen a partir de diverses publicacions específiques i en l'apartat "Aigua" del capítol "Medi ambient" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Referència temporal de les dades: 2011 (anys diversos)

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2012. (Internet)

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011. Ref. temp. 2011 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Dades del medi ambient a Catalunya 2012

Medi ambient a Catalunya. Informe 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.