Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Codi: 12 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinació del nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i capacitat de tractament per tipologies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I DEL TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS URBANES

Finalitat: Coneixement del volum i l'ús, tant domèstic com industrial, de l'aigua subministrada. Coneixement de l'evolució de la capacitat de les plantes de tractament d'aigües residuals i dels paràmetres de tractament i producció de biosòlids.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de depuradores per tipologies, nombre de depuradores conformes a la Directiva 91/271/CEE, capacitat de tractament en m³/dia i en habitants equivalents, rendiment mitjà global d'eliminació de matèries en suspensió, rendiment mitjà global d'eliminació de DBO5. Tractament dels biosòlids (tones de matèria seca), generació, evolució del tractament i destinació dels fangs generats a les depuradores

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Difusió del nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i capacitat de tractament per tipologies mitjançant diverses publicacions com l'opuscle "Dades bàsiques del medi ambient a Catalunya", l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Dades del medi ambient a Catalunya 2015

Estacions depuradores d'aigües residuals. Per tipus. Anuari estadístic de Catalunya

Estacions depuradores d'aigües residuals. Rendiments globals. Anuari estadístic de Catalunya

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aigua (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aigua (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.